กิจกรรม "ช้อปออนไลน์ ลุ้นทอง" เดือนเมษายน 2565

กิจกรรม "ช้อปออนไลน์ ลุ้นทอง"
เดือนเมษายน 2565
ร่วมกิจกรรม 01-30 เมษายน 2565

 กติกาในการร่วมกิจกรรม
     1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดตาม LINE Official : @captainruea และ Fanpage Facebook : ปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ
     2. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องสั่งซื้อปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ 5 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่..
          2.1 Shopee : https://shp.ee/y828q8t
          2.2 Lazada : https://bit.ly/Laz-Captainruea
          2.3 Facebook : https://www.facebook.com/captainruea
          2.4 Line Official : https://lin.ee/MRjILMx
          2.5 Website : www.captainruea.com
     3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสั่งซื้อปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ ครบทุกๆ 10 กระป๋อง/คำสั่งซื้อ จึงจะสามารถได้รับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม หากคำสั่งซื้อนั้นไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่สามารถนำมารวมกับคำสั่งซื้ออื่นๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้
     4. คำสั่งซื้อจะต้องอยู่ระหว่างวันที่ 01 - 30 เมษายน 2565 โดยนับจากเวลาที่ช่องทางที่ผู้ร่วมกิจกรรมสั่งซื้อเท่านั้น จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
     5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งข้อมูลตามความเป็นจริง ในช่องทางและระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด
     6. คำสั่งซื้อจากช่องทาง Shopee และ Lazada ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดรับสินค้าแล้วเท่านั้นก่อนทำการกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม
     7. คำสั่งซื้อใดๆ ที่มีการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งยกเลิกคำสั่งซื้อ จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
     8. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 01-30 เมษายน 2565 เวลา 23.59 น. และประกาศผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.captainruea.com

 ของรางวัลและการคัดเลือกผู้โชคดี
     - กรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกา เพื่อรับของรางวัลทองคำแท่ง มูลค่า 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล
     - จำกัด 1 รางวัล/ท่านเท่านั้น!

 ข้อกำหนดและเงื่อนไข
     1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
     2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง และสามารถติดต่อได้เท่านั้น เพื่อทางบริษัทฯ สามารถติดต่อกลับในกรณีได้รับของรางวัล มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณางดให้ของรางวัล
     3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
     4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล ทั้งจากการเกิดความเสียหายก่อนหรือหลังส่งมอบให้กับขนส่งแล้ว
     5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     6. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
     7. ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้ทางบริษัทฯ พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ และ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร
     8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความครบถ้วนและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
     9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

29 เมษายน 2565

ผู้ชม 2742 ครั้ง

Engine by shopup.com