ประกาศรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท บ้านกัปตันเรือ จำกัด

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดิโอ พร้อมตกแต่งและตัดต่อ
- นำเสนอไอเดีย ทั้งรูปแบบ องค์ประกอบ และสถานที่
- อัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาอยู่เสมอ
- ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน เช่น กล้อง เลนส์ ชุดไฟ เป็นต้น
- ทำการออกแบบภาพ Artwork และเขียน Content ลงสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ที่เกี่ยวข้องขององค์กร
- ดูแลจัดการูปภาพและวิดีโอ Social Medias Platform ขององค์กร เช่น Facebook, Line OA, Instagram และเว็บไซต์
- ถ่ายภาพกิจกรรมการทำงานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ลงในสื่อออนไลน์
- สามารถใช้กล้องวีดีโอและโปรแกรม OBS ในการไลฟ์สดบนสื่อ Social Media ได้ดี
- ทำ Pre-Production (วางแผน และจัดเตรียมการถ่ายทำ) และ Post-Production จนจบกระบวนการออกมาเป็นชิ้นงาน
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Premier pro, Adobe After Effects หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกียวข้องได้เป็นอย่างดี

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ.. ผู้สมัครต้องแนบ Link หรือผลงานการออกแบบมาในใบสมัคร เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา

 คุณสมบัติ
เพศ : ทุกเพศ
อายุ : 20-35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

 รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000-40,000 บาท หรือตามตกลง
เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.

 สวัสดิการ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลรับผิดชอบระบบงานขนส่งของบริษัทฯ
- ตรวจเช็คจำนวนคงเหลือสินค้า อุปกรณ์ และอื่นๆ สำหรับขนส่ง
- ประสาน/ติดต่อ/ติดตามขนส่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำรายงานการจัดส่งสินค้าทุกวัน
- ลงข้อมูลการจัดส่งสินค้าในระบบหลังบ้าน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ละเอียดและรอบคอบในการทำงาน
- สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบ ขยัน คำนึงถึงผลของงาน รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ Deadline และความกดดันได้ดี
- มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ.. หากผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับขนส่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 คุณสมบัติ
เพศ : ทุกเพศ
อายุ : 20-35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

 รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,500-15,000 บาท หรือตามตกลง
เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.

 สวัสดิการ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สามารถใช้ Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการออกแบบฉลากสินค้า, แบนเนอร์, โบรชัวร์ (Brochure), Mockup สินค้า, การถ่ายภาพ, ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบงานกราฟฟิค และสื่อออนไลน์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถอธิบายถึงหลักการและแนวคิด รับความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้บรรลุเป้าหมาย
- อัพเดตสื่อและเทรนด์ต่างๆ อยู่เสมอ
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมถึงให้คำปรึกษาสมาชิกในทีมหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ที่เกี่ยวข้องขององค์กร
- ดูแลจัดการูปภาพและวิดีโอ Social Medias Platform ขององค์กร เช่น Facebook, Line OA, Instagram และเว็บไซต์
- ถ่ายภาพกิจกรรมการทำงานขององค์กรเพื่อนำมาใช้ลงในสื่อออนไลน์
- ควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของงานออกแบบ ตลอดจนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และมีประสิทธิภาพ
- มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบ ขยัน คำนึงถึงผลของงาน รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ Deadline และความกดดันได้ดี
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกียวข้องได้เป็นอย่างดี

- มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ.. ผู้สมัครต้องแนบ Link หรือผลงานการออกแบบมาในใบสมัคร เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา

 คุณสมบัติ
เพศ : ทุกเพศ
อายุ : 20-35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ : 1-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

 รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000-40,000 บาท หรือตามตกลง
เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.

 สวัสดิการ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลรับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์
- ตรวจเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือ ให้อยู่ในปริมาณเพียงพอและพร้อมขาย
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการตลาด การแข่งขันของคู่แข่ง เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขและวางแผนการขาย
- จัดทำรายงานการขายทุกวัน
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 คุณสมบัติ
เพศ : ทุกเพศ
อายุ : 20-35 ปี
ระดับการศึกษา : จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

 คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ชอบงานขาย กล้าพูด กล้าคุย และรักงานบริการ
- มีความขยัน, อดทน และซื่อสัตย์ ที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนด
- ทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.

 สวัสดิการ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลรับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทให้กับร้านค้าปลีก-ส่ง ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดร้านค้าใหม่ ตรวจเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือ ให้อยู่ในปริมาณเพียงพอและพร้อมขาย
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการตลาด การแข่งขันของคู่แข่ง เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขและวางแผนการขาย
- จัดทำรายงานการขาย เก็บเงินสด/โอนเงินเข้าบริษัทฯ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 คุณสมบัติ
เพศ : ทุกเพศ
อายุ : 20-40 ปี
ระดับการศึกษา : จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

 คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ชอบงานขาย กล้าพูด กล้าคุย และรักงานบริการ
- มีความขยัน, อดทน และซื่อสัตย์ ที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนด

- ทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
เงินเดือน : 10,000-40,000 บาท (รวมค่าคอมมิชชั่น)
เวลาทำงาน : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08:30 - 17:00 น.

 สวัสดิการ

- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ประกันสังคม
- อาหารกลางวัน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

 


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บ้านกัปตันเรือ จำกัด
เลขที่ 90 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
 02-026-6676 ต่อ 401 |  hr@captainruea.com
www.captainruea.com


06 มกราคม 2567

ผู้ชม 2058 ครั้ง