Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด รับประกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลของบริษัทฯ โดยจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนจะเก็บและใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อรับประกันการให้บริการหรือการปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจมีต่อท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพแก่ท่านเป็นหลัก พร้อมทั้งบริษัทฯ รับประกันการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด เพื่อรับประกันการเก็บและใช้ข้อมูลของบริษัทอย่างมั่นใจและปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มเจ้าของข้อมูลในแต่ละกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบพร้อมทั้งจัดเตรียมกลไกการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม

 

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ซื้อสินค้า Online

               บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Online เพื่อให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้าและนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ เพื่อการซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการในการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล เพื่อการให้บริการโดยเฉพาะภายใต้สัญญาการซื้อขายสินค้า มีดังนี้
              1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านและข้อมูลเพื่อการจัดส่งสินค้า อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ
              2. ข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้าของท่าน รายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อ รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่ท่านชำระให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
              3. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับระบบของบริษัทฯ และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน
              4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้ยินยอมเปิดเผยและส่งต่อให้แก่บริษัทฯ เพื่อประมวลผล

 จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้
              1. เพื่อกระบวนการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการชำระเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า
              2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ มีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าในครั้งถัดไป การติดต่อไปสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ รับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของลูกค้ามากจนเกินควร
              3. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัทฯ (เช่น เพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
              4. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทฯ อาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี
              5. กรณีที่ลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ
              บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายให้แก่ท่านและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษีตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการ และกรณีได้รับความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับจะได้รับการเก็บเป็นความลับแต่บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
              (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าจากบริษัทฯ ให้แก่ท่าน
              (ii) ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องใช้สิทธิในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัทฯ เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ เป็นต้น และ
              (iii) บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

 คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
              บริษัทฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับ โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 สิทธิของเจ้าของข้อมูล
              บริษัทฯ เคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่
              (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
              (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
              (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
              (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น
              (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ
              (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งไว้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกกัปตันเรือ

              บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกัปตันเรือ ที่สมาชิกดังกล่าวอาจสมัครไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อท่านตกลงลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกัปตันเรือกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกหรือการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดให้แก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่ท่าน
              นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการเป็นสมาชิกกัปตันเรือ ของท่านกับบริษัทฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการหรือการจำหน่ายสินค้าหรือธุรกรรมอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจให้แก่ท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการหรือการติดต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกที่อาจเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ เป็นส่วนที่ท่านต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศสำหรับแต่ละการประมวลผลดังกล่าว โดยเฉพาะการประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก
              ทางบริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกที่บริษัทฯ อาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัทฯ

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผล
              ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อการสมัครสมาชิกและการจัดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูล มีดังนี้
              1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล และที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ในขั้นตอนต่างๆ ของการสมัคร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครของสมาชิกแต่ละประเภท
              2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
              3. ข้อมูลการชำระค่าสินค้าและรายละเอียดธุรกรรมการซื้อสินค้าของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงรายละเอียดธุรกรรมการซื้อสินค้าของท่านเพื่อการสะสมคะแนนและการรับส่วนลดต่างๆ รวมถึงการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่บริษัทฯ จะมอบให้แก่ท่านในอนาคต ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทฯ อาจประกาศกำหนดตามแต่ละระยะเวลา
              4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจส่งให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
              1. เพื่อกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติการสมัครสมาชิกตามเงื่อนไขการพิจารณาที่บริษัทฯ อาจกำหนดตามแต่ละระยะเวลา
              2. เพื่อการยืนยันสิทธิการเป็นสมาชิกของสมาชิกแต่ละท่าน ในการที่บริษัทฯ จะให้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิก อันได้แก่
                  (1) การสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าในช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิในการแลกของรางวัลหรือการแลกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ
                  (2) การได้รับส่วนลดพิเศษหรือได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจจัดขึ้น และ
                  (3) การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิกต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจประกาศกำหนด การออก Newsletter และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หาท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสมาชิกที่น่าสนใจ ทั้งนี้ บริษัทจะรับประกันดำเนินการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดให้ท่านสมาชิกทราบ
              3. เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ มีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการหรือการเป็นสมาชิก การตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทฯ รับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของลูกค้ามากจนเกินควร
              4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัทฯ (เช่น เพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
              5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทฯ อาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี
              6. กรณีได้รับความยินยอมเฉพาะเจาะจงจากสมาชิก ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยจุดประสงค์อื่นๆ

              บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีสถานะเป็นสมาชิกกัปตันเรือกับบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในกรณีที่ท่านอาจกลับมาสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งภายหลังจากการยกเลิกการเป็นสมาชิก บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพิ่มเติมอีก 1 ปีภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสมาชิกภาพดังกล่าว นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษี บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการ

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่บริษัทฯ ได้รับเป็นความลับ แต่บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
              (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทฯ โดยเฉพาะเพื่อการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่ท่าน และ
              (ii) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

 คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
              บริษัทฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 สิทธิของเจ้าของข้อมูล
              บริษัทฯ เคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่
              (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
              (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
              (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
              (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น
              (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ
              (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งไว้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า

              บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดกิจกรรมขอแจ้งให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทราบว่า เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนและการยืนยันสิทธิของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล) ของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ รับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ลงทะเบียนนี้โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การบริการแก่บริษัทฯ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวท้ายปีปฏิทินภายหลังการจัดกิจกรรมและได้ตรวจสอบและสอบทานจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ แล้ว

 

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของสมนาคุณหรือรางวัลอื่นๆ

              บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลชื่อ นามสกุล และข้อมูลการติดต่อ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ภาพถ่ายใบหน้าของท่าน) ที่ท่านได้ให้กับบริษัทเพื่อการติดต่อและยืนยันสิทธิในการรับของสมนาคุณหรือรางวัลต่างๆ และในกรณีที่ท่านได้รับของสมนาคุณหรือรางวัล บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการทำบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพการรับของสมนาคุณหรือรางวัลของท่าน เพื่อการประชาสัมพันธ์และการยืนยันการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ โดยตรงหรือผ่านช่องทางสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคุกกี้

              “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
              บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
                   (1) เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
                   (2) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้
                   (3) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้
              1. คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม
              2. คุกกี้สำหรับการโฆษณาใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ
              3. คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
              4. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
              5. คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

 การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
              ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้
               การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
               การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS
               การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
               การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ
              บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ ขอให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยเราจะปรับปรุงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน

 ติดต่อเรา
              ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
               โทร: 02-026-6676
               Email: info@captainruea.com
               ที่อยู่: บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด เลขที่ 90 ซ.รามอินทรา 5 แยก 3-4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
              บริษัทฯ ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป


25 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 916 ครั้ง